Bistandsadvokat

Er du fornærmet i en straffesak kan du i enkelte sakstyper ha krav på bistandsadvokat.

En bistandsadvokat skal hjelpe deg med å bidra til at myndighetene, herunder politiet, påtalemyndigheten og domstolene respekterer de rettigheter du har i straffeprosessen.

Bistandsadvokaten bør og skal være en støttespiller i en vanskelig situasjon herunder hjelpe deg gjennom politietterforskningen, og dersom det blir sak for domstolen; være din advokat under rettssaken. Vekker saken du er involvert i medias interesse, vil bistandsadvokaten kunne guide deg og ofte representere deg i forhold til dette.
Det kan være at du har behov for samtale med psykolog, helsesøster eller kan ha nytte av annen oppfølging i forbindelse med det du har blitt utsatt for. Bistandsadvokaten vil kunne hjelpe deg i forhold til dette.

En annen viktig oppgave bistandsadvokatene har er å hjelpe deg med å finne ut om du har et erstatningskrav. Har du et erstatningskrav vil bistandsadvokatene kunne sørge for å innhente relevant opplysninger i forbindelse med dette, dvs bevis for erstatningskravet. Videre vil bistandsadvokaten fremme erstatningskravet (ene) i forbindelse med straffesaksbehandlingen, og eventuelt hjelpe deg med søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Videre vil bistandsadvokaten kunne bistå i kontakten med forsikringsselskap, dersom det er aktuelt, og i forhold til kontakt med øvrige offentlige instanser når det gjelder forhold som har endret for deg som følge av skaden du har blitt påført gjennom den straffbare handlingen.
Får du oppnevnt bistandsadvokat er det domstolene som betaler for dette.


Når har du krav på bistandsadvokat?


Du har krav på bistandsadvokat i en rekke overgrepssaker, bl.a. voldtekt, seksuell omgang med mindreårige og incest m.fl.
Videre har du krav på bistandsadvokat i forbindelse med en rekke voldssaker, særlig familievoldssakene.
Barn som blir avhørt ved Barnehusene får som regel oppnevnt bistandsadvokat i forbindelse med avhøret.

Dersom du er barn av eller foreldre til et drapsoffer har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat.
I særlige tilfeller vil domsstolen oppnevne bistandsadvokat selv om det ikke følger direkte av loven at du har krav på bistandsadvokat.

I saker med flere fornærmede vil ofte samme bistandsadvokat kunne representere flere av de fornærmede samtidig.
Advokatene på Lilletorget har lang og omfattende erfaring i rollen som bistandsadvokater i de forskjellige sakstypene, og vil kunne bistå deg på en god måte.