Fri rettshjelp

PRISER OG FRI RETTSHJELP

I noen saker dekker staten utgiftene til advokat, og du selv betaler kun en liten egenandel. Ta kontakt med oss, så finner vi ut om du fyller vilkårene for dette!

Vilkår fri rettshjelp

Det er to hovedvilkår som må være oppfylt for at du skal få fri rettshjelp:

 • Det du trenger hjelp til må falle innenfor et av de prioriterte saksområdene som fremgår av rettshjelploven.
 • Du må ha inntekt og formue under en viss grense. Unntak gjelder i noen sakstyper, hvor det gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt.

Sakstyper - behovsprøvd:

Dette er sakstypene som gir rett til fri rettshjelp, forutsatt inntekt under grensen:

 • Foreldreansvar, daglig omsorg, foreldreansvar, samvær
 • Økonomisk oppgjør/skifte etter samlivsbrudd
 • Barnebortføring
 • Voldsoffererstatning
 • Oppsigelse fra leid bolig
 • Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold.

 

Inntektsgrensene er som følger:

Du må ha en brutto årsinntekt under kr. 350.000. Dersom du bor sammen med noen, er grensen kr. 540.000 samlet for husstanden. Din samlede formue må dessuten være under kr. 150.000.

Det er den inntekten du har på det tidspunkt du søker advokatbistand som er avgjørende for om du får fri rettshjelp. Ligningen for i fjor legges til grunn, men dersom du har en annen inntekt i dag, vil denne avgjøre om du fyller vilkårene eller ikke. Når det gjelder formue, vil normalt verdien av den boligen du bor i holdes utenfor.
Den egenandelen du betaler selv er kr. 1.215 hvis saken løses utenfor rettssystemet. Dersom saken bringes inn for retten, betaler du selv maksimum kr. 9.720.
Dersom du skal innvilges fri rettshjelp, må du ha med dokumentasjon på inntekt/formue. Du bør ta med ligningen for i fjor, samt lønnsslipper/trygdeutbetalinger for de siste 3 månedene. Dette gjelder ikke for de saker som ikke er behovsprøvd. Disse sakene finner du nedenfor.

Ikke-behovsprøvd fri rettshjelp:

I noen saker har du krav på gratis advokatbistand, selv om du har inntekt over den nevnte grensen. Dette er de aktuelle sakene:

 • Vurdering av politianmeldelse etter vold i nære relasjoner eller ved seksuelle overgrep
 • Erstatning ved personskade eller tap av forsørger
 • Bistand til å vurdere erstatningskrav mot voldsutøvere
 • Bistandsadvokat i alvorligere straffesaker, herunder seksuelle overgrep og alvorlige voldssaker
 • Barnevernssaker hvor det har skjedd en akuttplassering eller hvor barnevernet vil fremme sak om omsorgsovertagelse
 • Forsvarer i en rekke straffesaker

 

Rettshjelpforsikring

Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp, kan det være at du har en forsikring som dekker din advokatbistand. Du betaler da en egenandel selv. Slik forsikring er ofte begrenset til noen typer saker.
Sjekk din forsikring, og se om du kan ha denne type dekning. Du kan også ta med forsikringspolisen til oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

Priser

Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp eller har rettshjelpforsikring, må du betale for advokatbistand selv.

Prisene kan variere etter vanskelighetsgrad og oppdragets karakter.

Fakturering skjer i utgangspunktet etter den tid som er medgått, med mindre advokat og klient har avtalt noe annet. Du vil etter første time hos oss få en bekreftelse på oppdraget.

Her vil vilkårene som gjelder fremgå.

Prisene på denne siden er veiledende og gjelder pr. januar 2024.

Det kan inngås individuell avtale hvor disse prisene fravikes.

Timepris

Vår timepris varierer fra kr. 1.215 (fri rettshjelp) til 2.500 (eks mva) avhengig av sakstype