Barnevern

Har du kommet i kontakt med barnevernet, og trenger hjelp til hvordan du skal håndtere dette? Vi er et advokatkontor som har barnevernssaker som et av våre spesialområder, og har solid og god erfaring.

Akuttplassering og omsorgsovertagelse

Når barneverntjenesten starter en undersøkelsessak i en familie, kan det ende med at barnet mot foreldrenes vilje blir akuttplassert i et beredskapshjem, og/eller at barnevernet fremmer sak for å overta omsorgen for barnet og plassere det i et fosterhjem. Dette er svært inngripende for de som rammes, og vi er derfor opptatt av å kunne bidra til at barneverntjenesten i stedet bruker ressurser på å hjelpe der barnet bor, hos foreldrene.
Vår erfaring er at det er viktig å søke hjelp hos en advokat som er dyktig på barnevern, slik at det raskt kan finnes gode løsninger med hjelp i hjemmet. Dersom barnevernet allikevel bestemmer seg for å flytte barnet ut av hjemmet, skal spørsmålet behandles i fylkesnemnda.
Vi har bistått i svært mange slike saker, og vi har i mange tilfeller vunnet frem med at barnet allikevel blir boende i hjemmet hos sin mor og far.
De fleste opplever det som tungt og vanskelig at barnevernet reiser spørsmål ved om omsorgen barnet får hjemme er god nok. Det er da viktig å ha en advokat du kan stole på, og som er aktiv og står på for din sak. Vi bistår deg på denne måten.

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale!

Tilbakeføring

Fylkesnemnda kan oppheve et vedtak om omsorgsovertagelse. Det må da fremsettes et krav om tilbakeføring av barnet. Barnets foreldre kan fremsette et slikt krav overfor barnevernet, som må sørge for at saken blir oversendt fylkesnemnda for behandling. Det må ha gått 12 måneder fra saken har vært til behandling i fylkesnemnda eller domstolene forrige gang før ny sak kan behandles.
Hovedvilkåret for tilbakeføring er at foreldrene nå vil være i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg. Det er også et krav om at barnet ikke har fått en slik tilknytning til mennesker og miljø der det nå er, at det kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet.
Vurderingen skal alltid gjøres ut fra hva som er å anse som barnets beste. Dersom du ønsker å fremme en sak om tilbakeføring, kan vi hjelpe deg med dette. Vi kan også hjelpe med å vurdere om sak bør fremmes.

Atferdsplassering

Dersom et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved kriminalitet, misbruk av rusmidler eller på annen måte, kan barnet plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og behandling. Dette kan skje uten at barnet eller foreldrene er enige i dette, men saken må behandles av fylkesnemnda.
Det er i disse sakene viktig at både foreldrene og barnet selv (dersom det er over 15 år) har en dyktig advokat. Vi har god erfaring med denne type saker, og bistår både foreldre og ungdom.

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale!

Fri rettshjelp

Du vil ha krav på fri rettshjelp i disse sakene, dersom barnet blir plassert utenfor hjemmet, eller barnevernet har besluttet omsorgsovertagelse eller atferdsplassering. Du vil også få fri rettshjelp dersom du vil fremme sak om tilbakeføring. Fri rettshjelp innebærer at det offentlige betaler for det arbeidet din advokat gjør. Du skal heller ikke betale egenandel.