Bistandsadvokat

Er du fornærmet i en straffesak kan du i enkelte sakstyper ha krav på bistandsadvokat.

En bistandsadvokat skal hjelpe deg med å bidra til at myndighetene, herunder politiet, påtalemyndigheten og domstolene respekterer de rettigheter du har i straffeprosessen.

Advokatene på Lilletorget har lang og omfattende erfaring i rollen som bistandsadvokater i de forskjellige sakstypene, og vil kunne bistå deg på en god måte.

Nina Emilie Braathen Hjortdal er fast bistandsadvokat for Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Vi er din støttespiller i en vanskelig situasjon

I strafferetten blir offeret omtalt som fornærmet, og retten til bistandsadvokat gjelder fra forholdet blir politianmeldt til en eventuell straffesak, og erstatningssak er avsluttet.

Bistandsadvokaten bør, og skal være en støttespiller i en vanskelig situasjon herunder hjelpe deg gjennom politietterforskningen, og dersom det blir sak for domstolen; være din advokat under rettssaken. Vekker saken du er involvert i medias interesse, vil bistandsadvokaten kunne guide deg og representere deg i forhold til dette.

Det kan være at du har behov for samtale med psykolog, helsesøster eller kan ha nytte av annen oppfølging i forbindelse med det du har blitt utsatt for. Bistandsadvokaten vil kunne hjelpe deg i forhold til dette.

Kontakt oss om du har behov for en bistandsadvokat, vi holder til på Lillehammer i Oppland, men bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg med erstatningskrav

En annen viktig oppgave bistandsadvokatene har er å hjelpe deg med å finne ut om du har et erstatningskrav. Har du et erstatningskrav vil bistandsadvokatene kunne sørge for å innhente relevant opplysninger i forbindelse med dette, det vil si bevis for erstatningskravet. Videre vil bistandsadvokaten fremme erstatningskrav(ene) i forbindelse med straffesaksbehandlingen, og eventuelt hjelpe deg med søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi hjelper deg med forsikringsselskap og andre offentlige instanser

Videre vil bistandsadvokaten kunne bistå i kontakten med forsikringsselskap, dersom det er aktuelt, og i forhold til kontakt med øvrige offentlige instanser når det gjelder forhold som har endret for deg som følge av skaden du har blitt påført gjennom den straffbare handlingen.

Får du oppnevnt bistandsadvokat er det domstolene som betaler for dette.

Les mer om oss i Advokatene på Lilletorget her.

Når har du krav på bistandsadvokat?

Du har krav på bistandsadvokat i en rekke overgrepssaker, bl.a. voldtekt, seksuell omgang med mindreårige og incest samt lignende saker.

Videre har du krav på bistandsadvokat i forbindelse med en rekke voldssaker, særlig familievoldssakene. Barn som blir avhørt ved Barnehusene får som regel oppnevnt bistandsadvokat i forbindelse med avhøret.

Dersom du er barn av, eller foreldre til et drapsoffer har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat.

I særlige tilfeller vil domstolen oppnevne bistandsadvokat selv om det ikke følger direkte av loven at du har krav på bistandsadvokat.

I saker med flere fornærmede vil ofte samme bistandsadvokat kunne representere flere av de fornærmede samtidig.

Vi har lang og omfattende erfaring som bistandsadvokater

Advokatene på Lilletorget har lang og omfattende erfaring i rollen som bistandsadvokater i de forskjellige sakstypene, og vil kunne bistå deg på en god måte.

Våre klienter kommer hovedsakelig fra det sentrale Østlandsområdet og Gudbrandsdalen, men vi kan bistå over hele landet.

Kontakt oss her, om du har spørsmål eller har behov for en bistandsadvokat.