Forsvarer

Har du kommet i konflikt med loven, og politiet har startet etterforskning mot deg, kan det være at du har behov for en forsvarer.
Vi bistår i alle typer saker som forsvarer i straffesaker. Vi holder til på Lillehammer, men kan bistå klienter over hele landet.

Har du fått status som siktet i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av en advokat. I utgangspunktet kan du velge hvem du vil som din forsvarer, det er imidlertid begrensninger i forhold til hva domstolene vi dekke av utgifter til reise med mer, for advokaten.

Advokat Åse Berit Høistad Berger er fast forsvarer for Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett. 

Ikke alle saker utløser rett til gratis forsvarer

Det er ikke alle sakstyper som utløser rett til forsvarer på det offentliges bekostning. Har du blitt tatt i promillekjøring utløser ikke det automatisk rett til "fri forsvarer". Heller ikke om du har fått et forelegg du ikke vil vedta. I slike tilfeller vil advokaten kunne være behjelpelig med å søke om forsvareroppnevning.

Vi sørger for at du får en grundig og objektiv behandling

En forsvarer skal bidra til at du får saken din belyst gjennom en grundig og objektiv behandling av politi, påtalemyndighet, domstol eller fengselsmyndighet. Du vil oppleve at vi forsvarer deg på best mulig måte. Forsvareren skal påse at menneskerettighetene overholdes på ethvert stadium av straffesaksgangen.

Dersom media har interesse for saken, vil forsvareren kunne bidra til å formidle din holdning til saken, og være ditt talerør.

Vi veileder og rådgir deg under rettsprosessen

Forsvareren plikter å veilede deg i forhold til rettsreglene og hvordan du på en best mulig måte kan håndtere saken; herunder om du bør avgi forklaring i saken, om du bør vente til politiet har foretatt ytterligere undersøkelser i saken, med mer. Noen ganger kan det være ditt beste at du rådes til å erkjenne en straffbar handling, for på den måten å oppnå strafferabatt. En forsvarer er imidlertid alltid bundet av din oppfatning av saken og må forholde seg lojalt til dette.

Erfaring både som forsvarer og fra påtalemyndigheten

Advokatene på Lilletorget har bred erfaring fra strafferettspleien, og advokat Åse Berit Høistad Berger er fast forsvarer ved Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Vi bistår jevnlig i oppdrag som forsvarer, og begge advokatene ved kontoret har jobbet i påtalemyndigheten, slik at vi kjenner systemet fra innsiden. Vi har lang og bred prosedyreerfaring i straffesaker. Advokat Berger har i tillegg arbeidet ved Spesialenheten for politisaker, som etterforsker mulige straffbare forhold begått av ansatte i politiet i tjenesten.

Vi tar gjerne på oss oppdrag som forsvarer for deg! Er du fornærmet i en straffesak, kan vi ta på oss rollen som din bistandsadvokat.

Kontakt oss om du trenger en forsvarer

Ta gjerne kontakt med oss i Advokatene på Lilletorget for en uforpliktende prat, om du behøver en forsvarer. Vi kan hjelpe deg med å finne ut av om du har krav på en forsvarer betalt av det offentlige.

Kontakt oss her, eller ring oss på 61 26 90 50 om du trenger en forsvarer.